Statut

Fundacji

§1

 1. Fundacja „Parasol” zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Żanetę Gortat-Stanisławską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Dyszlewską-Tarnawską w kancelarii notarialnej w Katowicach przy ulicy Francuskiej 57w dniu 1 września 2021 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§2

 1. Siedzibą fundacji są Katowice.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może posiadać oddziały w tym i zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne. Decyzję o tworzeniu i rozwiązywaniu oddziałów i innych terenowych jednostek organizacyjnych podejmuje Zarząd.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.

§4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
  Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§5

 1. Celem Fundacji jest:
  1. prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych;
  2. działalność w zakresie kształcenia zawodowego, kursy zawodowe kwalifikacyjne, promocji zdrowia, filozofii, pedagogiki, psychologii oraz ekonomii;
  3. wspieranie działalności naukowej, upowszechnianie dostępu do kształcenia, dostępu do wiedzy;
  4. udzielanie pomocy psychologicznej i prowadzenie terapii;
  5. wspieranie działań w obszarze resocjalizacji, popularyzowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów
  6. szkolenie w zakresie mediacji;
  7. prowadzenie mediacji: rodzinnych, gospodarczych, oświatowych, pracowniczych;
  8. pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym w zakresie rozwoju osobistego, społecznego, zawodowego, artystycznego, oraz w obszarze kultury fizycznej;
  9. działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  10. działalność na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  11. działalność na rzecz opieki zdrowotnej;
  12. działalność na rzecz pomocy opiekuńczej i asystenckiej osobom niepełnosprawnym;
  13. działalność na rzecz postaw otwartości i tolerancji;
  14. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, propagowanie wartościowego zagospodarowania czasu wolnego;
  15. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  16. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  17. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  18. działalność na rzecz aktywizacji i rozwoju dzieci i młodzieży;
  19. działalność kulturalna oraz na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  20. działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
  21. działalność charytatywna;
  22. działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  23. działalność na rzecz organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich;
  24. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
  25. działalność na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy dorosłych, wspomaganie działalności placówek oświatowych, promocję kształcenia przez całe życie,
  26. zwiększenie wykorzystania technologii informatycznych w procesie kształcenia, rozwój kształcenia na odległość.

§6

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a) treningi, warsztaty, szkolenia, grupy wsparcia;
  b) organizowanie konferencji, debat, wykładów, wystaw, festiwali;
  c) publikowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
  d) realizowanie projektów aktywizacji obywatelskiej, zawodowej, społecznej, kulturalnej;
  e) organizowanie kampanii społecznych i akcji medialnych;
  f) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, których cele są spójne z celami działania Fundacji;
  g) prowadzenie działalności badawczej;
  h) współpracę z nauczycielami;
  i) współpracę z organizacjami studenckimi;
  j) świadczenie pomocy opiekuńczej i pomocy asystenckiej;
  k) świadczenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej;
  l) udzielanie pomocy w zakresie poruszania się po rynku pracy, wolontariatu, aktywnego poszukiwania zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia, pomoc w wyborze zawodu i uzupełnianiu kwalifikacji poprzez szkolenia, udzielanie informacji mających wpływ na kształtowanie preferencji zawodowych oraz pośrednictwo pracy.;
  m) współpracę z uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkimi placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, biznesowymi i innymi podmiotami oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Fundacji;
  n) właściwa realizacja celów edukacyjnych w procesie nauczania zgodnie z zaleceniami programowym. W podstawie programowej wynikającej z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. Fundacja realizować będzie cel określony § 5 pkt 1 lit. a) poprzez zatrudnianie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz poprzez wspieranie zatrudnienia tych osób w innych podmiotach, prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Przy zatrudnianiu osób bezrobotnych i niepełnosprawnych w Fundacji przestrzegane będą następujące zasady, dotyczące poziomu zatrudnienia tych osób:
 •  Zatrudnienie osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub
 • Zatrudnienie osób o lekkim umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000zł słownie (trzy tysiące pięćset złotych), z czego przeznaczono 1.000zł słownie (jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§8

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. dotacji i subwencji;
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  4. dochodów z majątku fundacji;
  5. odsetek bankowych;
  6. dochodów z działalności gospodarczej.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

Działalność gospodarcza
§9

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  a) 68.16.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  b) 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
  c) 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna, działalność wspomagająca prowadzenie biura;
  d) 85.41.A – Szkoły policealne oraz wyższe;
  e) 85.59.B- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  f) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
  g) 88.10.Z- Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  h) 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  i) 85.51.Z.- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  j) 96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 10

 1. Władzami Fundacji są:
  a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
  b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Fundator określa limity wynagrodzeń kadry zarządzającej Fundacji.

Rada Fundacji
§ 11

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z 2 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. W przypadku gdy członków Rady z różnych przyczyn pozostaje poniżej 2, Fundator powołuje uzupełniający skład Rady wg swojego uznania.
 4. Przewodniczący i członkowie Rady mogą pełnić funkcję przez więcej niż jedną kadencję
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  a) Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Rady na adres siedziby Fundacji;
  b) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  c) Śmierci członka;
  d) Upływu kadencji
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 12

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
 5. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 6. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 7. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 13

 1. Rada zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 8. Posiedzenia Rady mogą odbywać się zdalnie pod warunkiem wyrażenia zgody przez każdego członka Rady

Zarząd
§ 14

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji na adres siedziby Fundacji,
  b) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c) Śmierci członka Zarządu.
  d) Upływu kadencji.
 5. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  b) Realizacja celów statutowych,
  c) Sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  e) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  f) Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  g) Składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  h) Wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
 3. Zarząd, co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub telefonicznie, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się zdalnie.

Sposób reprezentacji
§ 17

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 18

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzje podejmuje Rada, większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada, bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
 5. W przypadku śmierci Fundatora kompetencje mu przypisane niniejszym statutem przejmują spadkobiercy testamentowi, a w razie braku spadkobierców testamentowych kompetencje Fundatora określone w niniejszym statucie przejmują spadkobiercy ustawowi.

Statut został przyjęty dnia 01.09.2021

Go to top